Selasa, 12 April 2011

KEPEMIMPINAN DAN KEARIFAN LOKAL


KEPEMIMPINAN DAN KEARIFAN LOKAL
Kepemimpinan adalah sebuah keputusan dan lebih merupakan hasil dari proses perubahan karakter atau tranformasi internal dalam diri seseorang.
Kearifan  local yaitu spirit local genius yang disepadankan maknanya dengan pengetahuan, kecerdikan, kepandaian, keberilmuan, dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan dan berkenaan dengan penyelesaian masalah yang relative pelik dan rumit,
Didlam suatu daerah tentunya selalu diharapkan kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang atau bisa dikatakan harmonis. Kehidupan yang penuh kedamaian dan suka cita. Kehidupan yang dipimpin oleh pimpinan yang dihormati bawahannya. Kehidupan yang teratur dan terarah yang dipimpin oleh pimpinan yang mampu menciptakan suasana kondusif.
Jelas sekalai bahwa Kehidupan manusia tidak lepas dari masalah. Serangkaian masalah tidaklah boleh didiamkan. Setiap masalah yang muncul haruslah diselesaikan. Dengan memiliki jiwa kepemimpinan, seseorang akan mampu menaggulangi setiap masalah yang muncul.
Masalah harus segera di selesaikan, agar kepercayaan masyarakat  didalam suatu lingkungan akan lebih meningkat dengan demikian terdapat menciptakan suatu keharmonisan, keharmonisan terkadang tidak tidak terdapat pada materi saja tetapi gaya kepemimpinan, atau cara menyelesaikan masyalah itu akan menimbulkan suatu keseimbangan didalam sebuah lingkungan.
Untuk itu perlu dijelaskan bahwa suatu kepemimpinan akan dipandang ada jika suatu pemimpin dapat menyelesaikan masalah dengan teratur dan tepat sasaran. 

Tidak ada komentar: